Algemene Voorwaarden Planetfem

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied
1. Onder ‘Planetfem’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan:
• de vennootschap onder firma, Mutual Advantage
• statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland;
• kantoorhoudende op het adres:
IJburglaan 856, 1087 GE Amsterdam
• Telefoonnummers:
Nederland: +31 (0) 20 370 4739
• Emailadres: support@planetfem.com
• Inschrijving in het Handelsregister Haaglanden met KvK-nummer: 55285074.
• BTW-nummer: NL851639616B01.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Planetfem via www.planetfem.com- en levering tussen Planetfem en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Planetfem van de hand gewezen.
3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.
4. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde websites.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Planetfem van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij Planetfem .
2. Planetfem bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Wijzigen of annuleren van een bestelling is niet mogelijk.
4. Planetfem behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens
1. Planetfem respecteert de privacy van koper en hanteert in dat kader een privacyverklaring die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. De laatste versie hiervan is beschikbaar op de website.
2. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. Voor wat betreft eventuele te leveren digitale inhoud (waaronder begrepen digitale cadeaubonnen/tegoedkaarten) garandeert de koper dat het overlegde emailadres de digitale inhoud volledig en op de juiste manier in ontvangst kan nemen. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Planetfem te melden.

Artikel 4 – Prijzen en betaling
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt.
2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Planetfem niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Planetfem te ontbinden.
3. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Planetfem gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, positie en afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 4 lid 1 bepaalde binden Planetfem niet.

Artikel 6 – Levering
1.Planetfem zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal.
2. Als plaats van levering geldt het (email)adres dat de koper aan Planetfem kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien niet anders overeengekomen, levert Planetfem enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland en België. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland zal niet worden uitgevoerd. Per bestelling kan één afleveradres worden opgegeven.
4. Planetfem is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
5. Tenzij anders vermeld, zal Planetfem geaccepteerde bestellingen binnen 5 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging ook tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Planetfem hiervan kennis heeft genomen bericht. Planetfem is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij Planetfem nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.
6. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Planetfem hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.
7. In geval van ontbinding conform leden 5 en 6 zal Planetfem de bedragen die de koper eventueel aan Planetfem betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
8. Het risico van de producten rust bij Planetfem tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht
1. Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen. Bij een overeenkomst tot levering van digitale inhoud of diensten (waaronder in ieder geval begrepen de levering van digitale cadeaubonnen/tegoedkaarten), gaat deze termijn echter in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Planetfem via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het in deze voorwaarden onder Bijlage 1 opgenomen modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Koper kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via support@planetfem.com.
3. Voor zover van toepassing, dient koper de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door Planetfem aangegeven wijze. Let op: de bewijslast dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd ligt bij de koper, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
4. Terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
5. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen.
6. Planetfem zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. Planetfem mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
7. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Planetfem de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
8. Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten die gaan om:
i. de levering van volgens individueel gekozen specificaties van de koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (‘maatwerk’-producten);
ii. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
iii. de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne, en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
iv. de levering van diensten inzake vakantieverblijven, autoverhuur, catering of andere vrijetijdsbesteding (met vooraf bepaalde datum of periode);
v. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
vi. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; of
vii. de levering van diensten (als die al worden nagekomen) alsmede van digitale inhoud via internet, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper en de koper heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1. Waar mogelijk, behoudt Planetfem zich het eigendom voor van alle door Planetfem geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Planetfem aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
2. De koper mag niet de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

Artikel 9 – Garantie en conformiteit
1.Planetfem garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk, dan wel via support@planetfem.com, te melden aan Planetfem Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen ingeval van een consumentenkoop uiterlijk tot 2 maanden en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na levering (dan wel in voorkomend geval na ontdekking) aan Planetfem schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Planetfem aangegeven.
3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Planetfem de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.
4. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Planetfem en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Planetfem is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken door het verkeerd aanwenden van de producten.
2. Iedere aansprakelijkheid van Planetfem voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Planetfem
3. 1DayFly is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
4. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Planetfem , een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 3 lid 2, is Planetfem voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.
5. De aansprakelijkheid van Planetfem en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Planetfem ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering vanPlanetfem aan haar uitgekeerde bedrag.
6. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Planetfem ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
7. Planetfem is niet gehouden tot nakoming van enige (leverings)verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Planetfem zelf niet in staat is het product te leveren, bijvoorbeeld als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een derde van wie Planetfem het product betrekt of van een derde die met de productie, opslag, transport of levering van het product belast is. In geval van overmacht als bedoeld in dit artikel is 1DayFly niet gehouden tot nakoming, is 1Dayfly niet schadeplichtig en kan 1DayFly de overeenkomst beeindigen. Reeds door Koper gedane betalingen worden in dat geval z.s.m. aan Koper terug betaald.

Artikel 11 – Credits
1. De koper kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 7, artikel 7 lid 6 en artikel 9 lid 3, ervoor kiezen om naar rato ‘Credits’ te ontvangen als alternatief voor een geldelijke compensatie. Deze Credits zullen worden bijgeschreven op het Credits-saldo op de website van Planetfem . De waarde van één Credit wordt vermeld op de website.
2. Indien de koper akkoord gaat met compensatie als in dit artikel, doet hij daarmee afstand van zijn vorderingsrechten (waar toepasselijk) in de zin van de artikelen genoemd onder het vorige lid op grond van art. 6:160 BW.
3. Het recht tot compensatie zoals in dit artikel verjaart na verloop van één jaar na bijschrijving van de Credits aan het Credits-saldo. Koper kan geen beroep meer doen op Credits waarvan de geldingsduur is verjaard, en kan daar ook geen geldelijke compensatie voor ontvangen.
4. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over het terugbetalen van door koper betaalde bedragen, met name in artikel 6 lid 7, artikel 7 lid 6 en artikel 9 lid 3, geldt dat voor zover door koper (gedeeltelijk) is betaald met Credits, de koper ook als zodanig zal worden gecompenseerd in Credits.
5. De Credits zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Planetfem beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via support@planetfem.com worden gemeld bij Planetfem , nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Planetfem ingediende klachten worden binnen een termijn van 24 uur (op werkdagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Planetfem binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Niet-consumentenkoop
1. De volgende clausules van deze voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:
a. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;
b. Art. 4 lid 2 inzake het recht tot ontbinding bij verhoging koopprijs;
c. Art. 6 lid 5 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
d. Art. 7 lid 1 inzake het vermelde herroepingsrecht;
e. Art. 9 lid 3 inzake herstel en vervanging.

Artikel 14 – Overige bepalingen
1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Op alle overeenkomsten tussen Planetfem en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. De Rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Planetfem en koper, tenzij Planetfem er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Planetfem (Mutual Advantage)

— Aan Mutual Advantage (Planetfem) IJurglaan 856, 1087 GE Amsterdam, Nederland:
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum